International Karate-do Technical Seminar

CYPRUS SHITO-RYU SHITO-KAI KARATE-DO ASSOCIATION